promo

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Reducere la următoarea cumpărătură”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promoţională „Reducere la următoarea cumpărătură” (în continuare denumită – „Campania”) este organizată și desfăşurată de „Dufremol” SRL., o societate comercială din Republica Moldova, cu sediul: str.Tighina, 12, of 414, MD-2001, or. Chişinău, având Codul Unic de Înregistrare ---1002600042306 (denumită în continuare „Organizator”).

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va începe la data de 17.01.2018 (ora – 00:01) şi va dura până la data de 11.02.2018 inclusiv (ora – 23:59) (numită în continuare „Durata Campaniei”). Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promoțional „Reducere la următoarea cumpărătură” (denumit în continuare „Regulament Oficial” sau „Regulament”). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica atât perioada, cât şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, Regulamentul și modificările fiind afișate pe pagina web a Organizatorului.

SECŢIUNEA 4. PUBLICAREA

4.1. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Republica Moldova prin publicarea pe pagina web a Organizatorului – www.dutyfree.md, pe pagina de Facebook a Organizatorului: www.facebook.com/ro.dutyfree.md/ și fiind disponibil în toate punctele de vânzare participante în Campanie, oricărei persoane. Orice persoană poate obține informații privind Regulamentul în baza unui apel telefonic (tarif normal) la Infoline (022) 228027, între orele 9:00 – 18.00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, pe întreaga durată a Campaniei.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani și care vizitează și procură bunuri în magazinele „DUFREMOL” SRL, participante în Campanie în perioada desfășurării campaniei.

5.2. La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

i. Prepuşii (inclusiv, însa fără a se limita la, angajaţi) Dufremol SRL;

ii. Prepuşii (inclusiv, însa fără a se limita la, angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locaţia Organizatorului în care sunt alocaţi aceşti angajaţi;

iii. Prepuşii (inclusiv, însa fără a se limita la, angajaţi) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor şi al oricăror imobile/locaţii în cadrul cărora Organizatorul îşi desfăşoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajaţii acestor prestatori o desfășoară sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locaţiile în cadrul cărora Organizatroul îşi desfăşoară activitatea;

iv. Membrii familiilor prepuşilor menţionaţi la punctele i. – iii de mai sus , și anume - copiii, părinții, soțul/soția;

v. Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârsta împlinită înainte de data calendaristică a participării în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a acționa în instanţă respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.4. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos.

5.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în momentul reflectării acestora în versiunea Regulamentului de pe pagina web – www.dutyfree.md, care intră in vigoare în momentul publicării Regulamentului modificat.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Reguli generale de participare și mecanismul campaniei:

6.1.1. Participanţii la Campanie sunt persoanele fizice care:

6.1.1.1 au procurat produse în valoare de minimum 49 Euro în cadrul magazinelor „DUFREMOL” SRL de la hotarele țării. În acest caz, participanții vor primi reducere de 5% pentru următoarea cumpărătură efectuată pe loc în decurs de maximum o oră din momentul efectuării primei cumpărături;

6.1.1.2. au procurat produse în valoare de minimum 69 Euro în cadrul magazinelor „DUFREMOL” SRL de la Aeroportul Internațional Chișinău. În acest caz, participanții vor primi reducere de 10% pentru următoarea cumpărătură efectuată pe loc în decurs de maximum trei ore din momentul efectuării primei cumpărături.

6.1.2. Produsele de tutungerie, precum și produsele vândute la oferte speciale, se vor exclude din suma cecurilor și costul acestora nu va fi luat în calcul la determinarea sumelor prevăzute în prezentul punct, neputând fi comercializate cu reducere.

6.1.3. Reducerile se acordă pe loc, în decurs de maximum o oră din momentul efectuării primei cumpărături în magazinele „DUFREMOL” SRL de la hotarele țării și în decurs de maximum trei ore din momentul efectuării primei cumpărături în magazinele „DUFREMOL” SRL de la Aeroportul Internațional Chișinău.

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA DE VALIDARE ȘI CALCULARE A REDUCERII

7.1. Pentru validarea și calcularea reducerilor, participanții urmează să procure produse conform condițiilor menționate la p. 6.1.1.1 – 6.1.1.2.

7.2 La procurarea produselor în valoarea indicată în p. 6.1.1.1 – 6.1.1.2., participanții la Campanie vor primi bonul fiscal aferent cumpărăturii efectuate, precum și un bon fiscal suplimentar ce conține un cod de bare aferent reducerii aplicate la valoarea cumpărăturii.

7.3 Bonul fiscal suplimentar cu codul de bare se va utiliza la următoarea cumpărătură efectuată pe loc, pentru calcularea reducerii corespunzătoare.

7.4 Organizatorul își rezervă dreptul să refuze oferirea reducerii în cazul nerespectării condițiilor menționate mai sus.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1 Prin participarea la Campanie, toţi Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală şi exclusivă a Participanţilor.

8.2 Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea reducerilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3 Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de acord cu, urmatoarele:

a. participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea.

8.4 Organizatorul:

a. este exonerat de către participanți, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

b. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către participanți unor terţi, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECŢIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public (prin afișarea anunțului corespunzător pe pagina web www.dutyfree.md) şi care va respecta prevederile legale.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie trebuie suspuse procedurii prealabile de soluționare pe cale amiabilă, în termen de 15 zile calendaristice din momentul recepționării pretenției respective scrise. În cazul în care, după expirarea termenului de 15 zile calendaristice din momentul recepționării pretenției scrise, litigiul nu a putut fi soluționat, doar atunci litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova.

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru toţi participanţii pe site-ul organizatorului (www.dutyfree.md) si pe pagina de Facebook a Organizatorului: /www.facebook.com/ro.dutyfree.md/. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial și oricăror modificări la acesta.

Organizator: Dufremol SRL

Din 12.01.2018


ADRESA:
Moldova
Chișinău
str. Dacia 80/3 of. 202
tel: +373 (022) 22-80-47
Metode de plată:

©2019 ro.dutyfree.md Toate drepturile sunt rezervate. DUTYFREE în Moldova