Stimati cumparatori! În legătură cu trecerea la noul regim de vinzare conform noii legislații, comenzile la sosire temporar nu vor fi procesate.

cadouri

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

" Cumpara si primeste un cadou!"

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promoţională " Cumpara si primiste un cadou!" (în continuare denumită - "Campania") este organizată şi desfăşurată de „DFM ” SRL., o societate comercială din Republica Moldova, cu sediul: str.Dacia 80\3, of , MD-2026,or. Chişinău, având Codul Unic de Înregistrare ---1015600037999 (denumită în continuare "Organizator").

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va începe la data de 21.12.2020 (ora – 12:00) şi va dura până la data de 31.12.2020 inclusiv (ora – 23:59) (numită în continuare „Durata Campaniei”). Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promoțional „Iarna vine cu premii garantate” (denumit în continuare "Regulament Oficial" sau „Regulament”). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica atât perioada, cât şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, Regulamentul și modificările fiind afișate pe pagina web a Organizatorului.

SECŢIUNEA 4. PUBLICAREA

4.1. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Republica Moldova prin publicarea pe pagina web a Organizatorului – www.dutyfree.md, pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ro.dutyfree.md/ și fiind disponibil în toate punctele de vânzare participante în Campanie, oricărei persoane. Orice persoană poate obține informații privind Regulamentul în baza unui apel telefonic (tarif normal) la Infoline (022) 228047, între orele 9:00 – 18.00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, pe întreaga durată a Campaniei.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani și care vizitează și procură bunuri în magazinele „DFM ” SRL, participante în Campanie în perioada desfășurării campaniei.

5.2. La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

i. Prepuşii (inclusiv, însa fără a se limita la, angajaţi) DFM SRL;

ii. Prepuşii (inclusiv, însa fără a se limita la, angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locaţia Organizatorului în care sunt alocaţi aceşti angajaţi;

iii. Prepuşii (inclusiv, însa fără a se limita la, angajaţi) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor şi al oricăror imobile/locaţii în cadrul cărora Organizatorul îşi desfăşoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajaţii acestor prestatori o desfăşoară sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locaţiile în cadrul cărora Organizatroul îşi desfăşoară activitatea;

iv. Membrii familiilor prepuşilor menţionaţi la punctele i. – iii de mai sus , și anume - copiii, părinții, soţul/soţia);

v. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârsta împlinită înainte de data calendaristică a participării în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani. In cazul persoanelor cu vârsta de 18 ani, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).

5.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a acționa în instanţă respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.4. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos.

5.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în momentul reflectării acestora în versiunea Regulamentului de pe pagina web – www.dutyfree.md, care intră in vigoare în momentul publicării Regulamentului modificat.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Reguli generale de participare și mecanismul campaniei:

6.1.1. Participanţii la Campanie sunt persoanele fizice care au procurat produse în valoare de 99 Euro în cadrul magazinelor „DFM ” SRL de la Aeroportul International Chisinau, sala de iesire si sosire, magazine de frontiere Leuseni Iesire si Intrare, Sculeni, Cahul, Djurdjulesti, Otaci, Criva Intrare si Iesire, Tudora, Palanca Intrare si Iesire. Produsele de tutungerie special se vor exclude din suma cecurilor și costul acestora nu este luat în calcul la determinarea sumelor prevăzute în prezentul punct.

6.1.2 După efectuarea cumpărăturii în mărimea menționată în p.6.1.1, Participanții vor primi următoarele premii garantate, în limita stocului disponibil:

a. Pentru cumpărături de la 99 euro jucarie ursulet (FREDDY TEDDY SNOWBOARD PROMO ) sau CRICOVA SPUM.ORIGINAL ALB D/S PROMO 0.75L

SECŢIUNEA 7. PREMIILE

7.1 Se vor acorda urmatoarele premii garantate:

7.1.1 Ursulet jucarie FREDDY TEDDY SNOWBOARD PROMO ------ 500 unităț

7.1.2 CRICOVA SPUM.ORIGINAL ALB D/S PROMO ------ 1200 unități.

SECŢIUNEA 8. PERIOADA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1. Premiile Campaniei vor fi acordate în perioada desfășurării promoției, cu dreptul Organizatorului de a sista unilateral acordarea premiilor în cazul în care stocul de premii a fost epuizat.

8.2. În cazul epuizării stocurilor, în incinta magazinului participant la promoții va fi afișat anunțul respectiv.

SECŢIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE ŞI PRIMIRE A PREMIILOR

9.1. Premiile garantate pot fi ridicate direct în magazinul unde s-a efectuat cumpărătura.

SECŢIUNEA 10. RESPONSABILITATE

10.1 Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra cupoanelor cistigatoare. Existenţa vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra cupoanelor promoţionale câștigătoare nu va influenţa acordarea de către Organizator a premiului Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.2 Prin participarea la Campanie, toţi Participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală şi exclusivă a Participanţilor şi eventualilor câştigători.

10.3 Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4 Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de acord cu, urmatoarele:

a. participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;

b. participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor;

c. participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de aceastea fară a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.

10.5 Organizatorul:

a. este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

b. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigatori unor terţi, indiferent de natura acestor prejudicii;

c. îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor art. 90 1 (1) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997.

SECŢIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public (prin afișarea anunțului corespunzător pe pagina web www.dutyfree.md şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECŢIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie trebuie suspuse procedurii prealabile de soluționare pe cale amiabilă, în termen de 15 zile calendaristice din momentul recepționării pretenției respective scrise. În cazul în care, după expirarea termenului de 15 zile calendaristice din momentul recepționării pretenției scrise, litigiul nu a putut fi soluționat, doar atunci litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova .

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru toţi participanţii pe site-ul organizatorului (www.dutyfree.md) si pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ro.dutyfree.md/. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial și oricăror modificări la acesta.

Organizator: DFM SRL

Din 16.12.2020

ADRESA:
Moldova
Chișinău
str. Dacia 80/3 of. 202
tel: +373 (022) 22-80-47
Metode de plată:

©2021 ro.dutyfree.md Toate drepturile sunt rezervate. DUTYFREE în Moldova; Design and engine by www.sonacom.net